Resum de la Jornada sobre mocions per protegir Collserola que cal presentar als ajuntaments, impulsades pels grups municipals d'ICV-EUiA dels municipis que envolten la serra de Collserola

7.05.2005

Presentació per part del senyor Boix del Grup Municipal de Sant Cugat. Dissertació d'en Joan Amenós, professor de Dret Administratiu de la UAB, i que havia participat en la redacció del Pla especial de Collserola com a part de l'antic Patronat de Collserola. Segons ells, després d'explicar la història de com s'ha arribat a fer el Parc de Collserola i que tots ja sabem, les seves conclusions són les següents:

 1. No hi ha acord interinstitucional perquè no saben com s'ha de fer Collserola. Hi ha alguns que diuen que ha de ser un Parc Natural, els conservacionistes, d'altres diuen que ha de ser un espai natural urbà metropolità.
 2. El paper dels tècnics, conservacionistes o no, és molt important. El PGM i el PEPCO, encara que ara siguin insuficients com a planejament, en el seu moment van ser importants i va ser una voluntat de molts tècnics que ho veien clar.
 3. El tema de la vialitat s'ha de resoldre mitjançant un bon estudi de mobilitat.
 4. S'ha de vigilar l'ús massiu del Parc. Una de les fites aconseguides pel Consorci és un ús moderat i de qualitat. I es aquí on ha treballat més.
 5. L'obtenció de fons per mantenir o augmentar el Parc és esencial.

El paper del Consorci ha estat més bé de regular-ne els usos. Les propostes a afegir serien, per exemple, que el Consorci tingués la potestat de fer informes sempre vinculants i que se li dotés de la potestat de disciplina urbanística que ara no té.

Lluís Llerena exposa les 21 propostes de la Generalitat i intercala les que afegeix la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC).

En Lluís fa una intervenció que resumeix molt bé el moment actual i il·lustra les seves idees amb diapositives.

 1. Mapes de com augmenta la construcció al territori des de 1880.
 2. Sis tipologies que agrupen les propostes del DMAH.
 3. La figura de Parc Natural ha d'incloure les peces a desprogramar. Demanem una Llei del Parlament de Catalunya.
 4. La Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea és una ocasió per augmentar-ne la protecció i mantenir-la en el futur tot rebent fons comunitàris. Així es completaria la aportació insuficient de Catalunya a la xarxa europea. El Consorci l'ha demanat expressament a la Generalitat. Però la Generalitat no es pronuncia.
 5. Reserves Naturals. Nova reserva sant-Iscle, can Catà, can Codina, canaletes. Desprogramar can Busquets a la Rierada.
 6. Sant Medir. Irresponsabilitat de l'ACA, Consorci i Ajuntament de Sant Cugat en construir una pista que ha destruït la riera que estava inclosa abans dins la reserva de la Font Groga.
 7. S'han deixat fora de la proposta del DMAH: Mas Lluhí II, Caufec, la Via Verda tal com ha de ser pel fet de la seva connectivitat natural.
 8. Mas Lluhí, una tercera part estarán dintre els límits del Parc de Collserola.
 9. Pla Caufec: es va aixecar el sostre edificable de 30.000 m2 a 230.000 m2. Es una operació financera i especulativa que porta molts anys sense aprovar-se i ara sembla que es tira endavant amb l'oposició de la ciutadania.
 10. Via Verda greument afectada sobre tot a la plana del Castell.

  La Via Verda natural s'ha escurçat. No ens val que es digui des de ICV que ha guanyat terreny perquè l'anterior projecte del PSC era pitjor.

 11. Can Busquets, s'ha deixat fora de la proposta ¿per què?
 12. Tibidabo: Pla de remodelació del Tibidabo diuen que no suposa una ampliació en metres quadrats. Però la remodelació segurament afectarà zones forestals per fer-les d'un ús més intensiu. Polèmica sobre la creació d'una zona d'aparcament de 500 places. ¿Per què s'ha desestimat l'aproximació en transport públic anul·lant la via de l'antic Funicular? La PTP diu que aquest projecte podria no ajustar-se a la llei per no tenir en compte els aspectes de mobilitat. La PTP reclama restringir l'accès en vehicles privats a la zona i respectar el carácter de parc natural.
 13. Xarxa viària: Modificar el Pla de carreteres per eliminar les tres grans infrastructures: dos túnels i la via de Cornisa.
 14. Es mostra el mapa del setge de Collserola amb totes les propostes de la PCDC dibuixades al mapa.
 15. Es demana una participació real junt amb el Govern i ajuntaments o altres administracions públiques de les entitats ciutadanes. Participació en la redacció dels projectes.
 16. El Consorci podria estar format a més per les entitats ciutadanes en el seu Consell Executiu com a altres parcs.

Calendari de propostes de la PCDC

Abans del 30 de juliol de 2005: Declarar Collserola Parc Natural per decret incloent la suspensió de qualsevol planejament urbanístic que contradigui els resultats de l'estudi. Que es tinguin en compte els punts crítics detectats a l'estudi i els ampliats per la PCDC. Proposar una Llei dins la legislatura actual.

Abans de desembre de 2006: Modificar el PGM dins l'àmbit de l'estudi desenvolupant els criteris adoptats per aquest estudi i suspendre les llicències i tràmits del planejament.

Durant la legislatura actual: Incloure dins el nou Pla territorial metropolità els connectors que vinculen la serra amb la resta d'espais naturals amb mesures preventives amb el seu traçat previsible.

Durant tota la legislatura: Que s'excloguin dels pressupostos qualsevol inversió en infraestructures dins l'àmbit de l'Estudi mentre no es desprogrami el Pla de carreteres al parc.

L'examen pels polítics d'ICV: seran les pròximes eleccions.

Intervencions de cada representant de grup municipal dels ajuntaments.

En general els representants expliquen que ells, com a partit polític, han treballat força per augmentar el marc de protecció tot enfrontant-se als propietaris que els reclamen drets indemnitzatoris quan modifiquen les zones 21, tant si estan com a govern municipal o bé com a oposició. Reclamen de la Generalitat una seguretat jurídica per poder portar a terme aquestes politiques de protecció o desprogramació. Es posaran d'acord amb els municipis més enllà de la serra per asegurar la connectivitat.

- Intervenció de Dolors Clavell, representant del Grup Parlamentari:

Per a ella la protecció de les zones verdes al territori, no només de Collserola, és un tema supramunicipal. Els municipis haurien de respectar aquestes decisions supramunicipals de planejament. El tema del finançament que reclamen els ajuntaments a la Generalitat és una excusa per no prendre decisions dels municipis. Les actuacions parlamentàries del grup d'ICV respecte a Collserola han estat les següents, en la anterior legislatura:

 1. Proposició no de llei consensuada als consells comarcals, municipis i entitats (va ser rebutjada pel PP i Ci
 2. Proposició no de llei pel no a can Codina
 3. Manifest per protegir la Via Verda (rebutjada pel PP, CiU, abstenció PSC)
 4. Proposta Pla especial de la Via Verda (connectivitat) (resolució per fer un Estudi de creació d'un organisme per gestionar i protegir aquests espais)
 5. Proposició no de llei per declarar Collserola Parc Natural (rebutjade pel PP i CiU amb abstenció PSC)
 6. Proposició no de llei per descartar túnels programats (aquesta proposició va decaure)
 7. 2002 Insta al Govern a pronunciar-se sobre Collserola (suposà que el Parlament demanés un estudi a la Generalitat)

- Genoveva Català, secretària de DMAH:

En general diu que a partir d'ara totes els projectes hauran de pasar l'Avaluació Ambiental Estratégica seguint la Directiva Europea.

Per tant, la tramesa del projecte d'urbanització de can Busquets per part de l'Ajuntament de Sant Cugat se sotmetrà a aquesta avaluació ambiental. A part se sotmetrà a la Comissió d'Urbanisme, que de fet està retornant moltes propostes urbanístiques.

Abans de l'acte de la PCDC a l'Ateneu Barcelonès no s'havien reunit Medi Ambient amb Política Territorial per tractar el tema de Collserola, per això la impressió va ser una mica caòtica. El conseller Milà té molt clar que s'han de tirar endavant mesures de protecció de Collserola. Ara s'han posat a treballar i una mica de calendari de treball. Han tingut les primeres reunions amb el Consorci, Política Territorial i Medi Ambient.

Estan cridant els ajuntaments per finals de maig - primers de juny, per tal de que es pronuncïin respecte als territoris que consten a l'Estudi de Mesures Addicionals com a parts a incorporar al nou perímetre del Parc.

Es pot preparar el Decret de creació del Parc Natural sense fer massa soroll per finals d'any.

En Josep M. Carrera, redactor del Pla territorial metropolità, estudiarà els temes de connectivitat per incorporar-los a aquest Pla.

Per altra banda, tots els estudis de connectivitat, que segons en Falet Bosch estaven al calaix, es posaran a la taula per treballar amb ells.

L'Oriol Nel·lo vol mirar's'ho tot plegat i té interés en treure conclusions. Desprogramarà els vials del PGM?

Les propostes han d'estar molt ben lligades tècnicament i jurídicament per tal que no es pugui donar marxa enrere.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]