Resum breu de la reunió Consell Consultiu del Parc de Collserola del 17.01.2002.

Ordre del dia:

  1. Nou marc de protecció de Collserola. Discussió sobre les propostes presentades a l'anterior sessió del Consell Consultiu per membres representants de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola.
  2. Normes de funcionament de la comissió de seguiment de temes urbanístics, la creació de la qual fou aprovada a l'anterior sessió del Consell Consultiu.

  1. Al principi, la presidència del Consell va exposar que el plantejament de les qüestions formulades per la Plataforma al Consell eren massa generals i que per tant podíem estar parlant al consell hores i hores sense arribar a un posicionament concret. De mica en mica entre uns i altres, el consell es va anar orientant fins al final aconseguir el següent:

    El Consell Consultiu es pronunciava, en 6 (ó 7?) punts concrets basats en els punts exposats en el manifest presentat per la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. Es va acordar, que aquest punts es fonamentarien en la protecció de tot el patrimoni (natural i cultural) de la serra de Collserola. Aquest punts, redactats a la mateixa reunió seran presentats a revisió d'aquí 10-15 dies als membres del Consell Consultiu. Una vegada definitius, els punts del posicionament del Consell Consultiu seran exposats pel president del Consell Consultiu (senyor Marià Martí) al Consell Executiu. Serà a partir d'aquest consell del Consorci on les propostes del Consell Consultiu podran difondre's escalant a estaments més alts, sempre que estiguin aprovades.

  2. Per a la comissió especial de seguiment de temes urbanístics, aprovada a l'anterior consell Consultiu, es van definir la seva constitució, les seves funcions i les seves possibilitats. Va ser constituïda per totes les entitats, membres del Consell Consultiu, que en van voler formar part. A més, està oberta a posteriors incorporacions però procurant un màxim de membres de la comissió, perquè sinó sembla ser que no seria adequadament funcional.

    Va ser nomenat com a secretari d'aquesta comissió especial en Lluís Llerena, de la Plataforma Civica per a la defensa de Collserola, pels membres del consell consultiu i aprovació d'ell mateix. Alhora, aquesta comissió seria assessorada pels tècnics del parc, sense que aquests formin part expressament de la comissió. Per una altra banda, atès que la feina del secretari serà extensa, membres del Consell (i no en Lluís Llerena) van proposar pagar un sou al secretari (Lluís Llerena) a partir d'un fons creat per les entitats membres del Consell Consultiu. Aquest últim punt, cal acordar-ho entre tots.

    Pel que fa a les funcions i possibilitats de la comissió, el Consell Consultiu va aprovar les bases presentades per la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. El secretari del Consell Consultiu (Francesc Bartoll) va puntualitzar que calia acordar prèviament un pacte especial de guardar silenci en casos especials, ja que la comissió tindria a disposició informació no oficial (això és el que em va semblar entendre).

Al mateix Consell Consultiu es va acordar el dia i l'hora per a la primera reunió de la Comissió: dimarts 19.02.2002 a les 18.00 hores, a les Oficines del Parc de Collserola.

Afegiu allò que m'hagi deixat d'explicar, aquells altres companys que també van participar. Cal agrair en Lluís Llerena l'esforç que ha realitzat a l'hora de representar la Plataforma en el Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola. Gràcies Lluís.

Daniel E. Depana

19.01.2002


[Coordinadora Via Verda] [Collserola]