Can Llevallol

Collserola - Barcelona

Febrer 2007

La seqüència de les darreres accions que el Consorci del Parc de Collserola ha fet sobre l’abocament de terres a Can Llevallol són les següents:

22.04.2005. Es fa una inspecció conjunta amb representants de l’ACA, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, CPC, Urbanisme del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona i el propietari, sr. José Santiago Sangrà Martínez. El tècnic de l’ACA redacta l’acta d’inspecció on es llegeix que s’observa “una activitat d’aportació de material amb abocament i reblert de terres, dins zona de DPH i zona de Policia del marge esquerre amb talussos sense consolidar per cap tipus de protecció en un volum aproximat de 10.000 m3 estimats visualment”. El propietari presenta una llicència d’obres municipal però no autorització de l’organisme de conca.

25.04.2005. El Districte de Sarrià-Sant Gervasi va ordenar la suspensió immediata de les obres, que va ser notificada el mateix dia.

10.05.2005. Van ser presentades al·legacions sobre la suspensió d’obres que va estar desestimades confirmant la suspensió ordenada el 25.04.2005.

29.10.2005. L’accés als camps està tancada amb cadena, han llaurat varies feixes de la propietat, inclús la feixa al costat del torrent que varen aixecar de cota amb les terres abocades.

22.02.2006. Després de la visita realitzada pels Serveis Tècnics del CPC el dia 21 de febrer de 2006 es va fer un informe on es relacionaven tots els detalls de la situació en aquell moment i es feien una sèrie de propostes d’actuació per tal de restaurar la realitat física alterada. Aquest informe es va enviar a l’ACA i al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

05.10.2006. L’ACA tramet al CPC la resolució, de 22 de setembre, d’autorització per Millora i regularització de terrenys agrícoles a la masia de Can Llevalol.

24.11.2006. El CPC fa un informe jurídic d’interposició d’un requeriment contra la resolució de 22 de setembre de 2006 de l’ACA per tal que s’estimin totes les propostes d’actuació efectuades per l’informe dels serveis tècnics del Consorci del Parc de Collserola de 22 de febrer de 2006.

En aquests moments s’està a l’espera de la contesta de l’ACA. L’expedient és 2005/189-MN.

L’últim recurs que el Consorci va presentar a l’ACA va ser perquè no estaven d’acord amb la resolució que aquesta havia emès, ja que la van considerar molt tova.


Gener 2007

Recentment, membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola hem passat per l'entorn de can Llevallol i hem comprovat que no s'ha fet cap actuació de recuperació de la riera.

Recordem la denúncia cursada fa prop de dos anys, sobre el moviment de terres a la finca del senyor Sangrà, per reblir i malmetre amb terres i runes l'entorn del torrent que desemboca al pantà de Vallvidrera.

A continuació podeu veure les fotos d'aquest espai, on es fa palès que actualment encara hi ha mes terres abocades que aleshores.

Demanem que el Consorci ens expliqui perquè no s'ha recuperat aquest espai.

Podeu veure fotos de l'entorn de can Llevallol, gener 2007 [1]

Oleguer Farràs i Jané

[1] http://www.pangea.org/alnus/Denun/Llevallol/terres.html


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]