Can Busquets - Sant Cugat

Bicicletada "Salvem can Busquets" - 5 de novembre de 2005

http://www.lafloresta.org

El Govern suspèn la modificació del PGM de la Floresta de Sant Cugat del Vallès fins que se sotmeti a avaluació ambiental

Barcelona.- El Govern ha acordat avui suspendre la resolució definitiva de la modificació del Pla general metropolità (PGM) al sector de la Floresta, de Sant Cugat del Vallès, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, fins que el document sigui sotmès a avaluació ambiental, d'acord amb el que preveu la Llei d'urbanisme.

/ ACN / 12-07-2005 / 17:20 h.

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha tramitat la modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) al sector de la Floresta que comporta una modificació d'espais lliures. Aquesta modificació té com a objectiu establir una millor relació entre el teixit urbà i la morfologia i vegetació de l'emplaçament, donar entitat a la trama viària del teixit urbà i replantejar-ne l'estructura residencial unifamiliar.

De conformitat amb la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, les modificacions de pla general no resoltes definitivament a la seva entrada en vigor, que alterin la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable han de ser objecte d'avaluació ambiental.

D'altra banda, han de ser objecte també d'avaluació ambiental els instruments de delimitació del sòl urbanitzable no delimitat que es trobin en les mateixes circumstàncies. En aquest cas, la modificació de PGM en tràmit, preveu, entre altres determinacions, la classificació com a sòl urbà de terrenys actualment classificats com a sòl no urbanitzable i com a sòl urbanitzable no delimitat.

Així, prèviament a la resolució definitiva, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès haurà d'elaborar un informe ambiental que, juntament amb l'expedient urbanístic, s'ha de sotmetre a informació pública i posterior avaluació ambiental.


Acord del govern de la Generalitat del 12 de juliol de 2005

Suspensió de l'adopció de la resolució definitiva de la modificació puntual del Pla general metropolità al sector de la Floresta de Sant Cugat del Vallès.

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha tramitat l'expedient de modificació puntual del Pla general metropolità al sector de la Floresta, d'aquest municipi.

La proposta comporta una modificació d'espais lliures i, en conseqüència, ha estat sotmesa a informe del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que l'ha emès en sentit favorable en data 12 de novembre de 2003, i de la Comissió Jurídica Assessora, que en sessió de 22 gener de 2004 ha informat favorablement sobre l'expedient amb l'observació d'aclarir o corregir un aspecte relatiu a la situació urbanística dels torrents i rieres que creuen l'àmbit de la modificació.

En compliment d'aquesta observació, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha aportat un text refós que aclareix l'aspecte indicat, el qual ha estat aprovat pel Ple municipal en data 18 d'abril de 2005, segons resulta de la certificació aportada.

De conformitat amb la disposició transitòria desena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, les modificacions de pla general no resoltes definitivament a l'entrada en vigor d'aquesta darrera llei, que alterin la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable han de ser objecte d'avaluació ambiental. Per altra banda, han de ser objecte també d'avaluació ambiental els instruments de delimitació del sòl urbanitzable no delimitat que es trobin en les mateixes circumstàncies. En aquest cas, la modificació de Pla general metropolità en tràmit, preveu la classificació com a sòl urbà de terrenys actualment classificats com a sòl no urbanitzable i com a sòl urbanitzable no delimitat. En aquest darrer supòsit, la modificació té els efectes equivalents a un pla parcial de delimitació ja que concreta les condicions per al seu desenvolupament mitjançant un pla de millora urbana.

Per tant, previ a la resolució definitiva de l'expedient cal sotmetre la proposta a avaluació ambiental en els termes establerts en la disposició transitòria desena de la Llei 2/2002 esmentada.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern adopta el següent

Acord:

Suspendre l'adopció de la resolució definitiva de l'expedient de modificació del Pla general metropolità al sector de la Floresta, de Sant Cugat del Vallès, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, fins que el document sigui sotmès a avaluació ambiental d'acord amb el que preveu la disposició transitòria desena de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Govern, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 116 de la Llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.


Notícia difosa per ràdio Sant Cugat sobre la suspensió del PGM de la Floresta a l'espera d'un inform d'impacte ambiental.

És una bona notícia. Ens dóna més temps per seguir lluitant per aconseguir que no urbanitzin can Busquets.

Plataforma Cívica per a la Defensa de can Busquets.

Urbanisme - Notícia difosa el 13/072005

La Generalitat suspèn la modificació del PGM a la Floresta a l’espera d’un informe d’impacte ambiental

La Generalitat ha ordenat aquest dimarts la suspensió de la resolució definitiva de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) de La Floresta a l’espera d’un informe d’impacte ambiental, tal i com estableix l'actual llei d'Urbanisme. La decisió del govern català atura, de moment, la tramitació d'aquest projecte, que va ser aprovat el mes de abril al ple municipal amb els vots a favor de CiU i PP i que inclou, entre d'altres coses, la urbanització d'un 20% de Can Busquets. Abans de la resolució definitiva, l'Ajuntament haurà d'elaborar un informe ambiental i sotmetre'l, juntament amb l'expedient urbanístic, a informació pública i a una posterior avaluació ambiental.

El govern de la Generalitat ha tornat a donar, aquest dimarts, un revés al projecte de modificació del Pla General Metropolità a la Floresta, aprovat ple ple municipal del passat mes d'abril amb els vots a favor de CiU i PP i els vots en contra d'ERC, PSC i ICV-EA.

I és que el govern català ha suspès l'adopció de la resolució definitiva d'aquesta modificació del PGM a l'espera que document sigui sotmès a avaluació ambiental, d'acord amb el que preveu la Llei d'Urbanisme, modificada a l'octubre de l'any 2004.

En aquest sentit, des de la Generalitat afirmen que la modificació del PGM proposada per l'Ajuntament preveu, entre d'altres coses, la classificació com a sòl urbà d'uns terrenys actualment considerats com a sòl no urbanitzable i com a sòl urbanitzable no delimitat, i que aquest és un tràmit que requereix d'aquesta avaluació ambiental.

És per això que, previ a la resolució definitiva, es demana a l'Ajuntament que elabori un informe ambiental que, juntament amb l'expedient urbanístic, s'haurà de sotmetre a informació pública i a una posterior avaluació ambiental.

Aquesta no és la primera vegada que el projecte de modificació del PGM a la Floresta és aturat des de la Generalitat. A finals de juny de l'any passat, el govern català va aturar la tramitació de l'expedient, demanant a l'Ajuntament que passés per ple dos decrets d'alcaldia sobre la situació de les rieres i torrents inclosos en la modificació del PGM de la Floresta.

Recordem que aquest projecte, que compta amb el vist-i-plau del Parc de Collserola i de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, es va iniciar durant l'anterior mandat i que contempla la legalització de les cases fora d'ordenació del districte, la construcció d'habitatge públic o la creació d'una nova zona de centralitat 'mesurada' a la Floresta, a banda de la urbanització d'un 20% del sector de Can Busquets.

http://www.radiosantcugat.com/index.php/informat/Urbanisme/17823.htm

_________________

14.07.2005

L'alcalde diu que la suspensió de la modificació del PGM de La Floresta és una 'mala notícia' per al districte i per la ciutat

Recoder diu que aquesta decisió va en contra de la protecció del 80% de Can Busquets, atura la legalització de les cases fora d'ordenació i paral·litza la construcció d'habitatge públic

L'alcalde, Lluís Recoder, considera que la suspensió de la modificació del PGM de La Floresta, a l'espera d'un informe mediambiental, és una 'mala notícia' per La Floresta i pel conjunt de la ciutat. A l'espera de conèixer l'abast jurídic de la resolució anunciada per la Generalitat, Recoder assegura que la decisió del govern català atura la protecció del 80% de Can Busquets, suposa un 'gerro d'aigua freda' per als propietaris de les cases fora d'ordenació i paralitza la construcció d'habitatge públic a La Floresta.

Lluís Recoder ha lamentat la decisió del govern català de suspendre la resolució definitiva del projecte de modificació del PGM a la Floresta a l'espera d'un estudi d'impacte ambiental, recordant els arguments que, des del principi, han portat a CiU i al mateix alcalde a defensar aferrissadament aquesta proposta.

En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que un dels objectius de la modificació és el de legalitzar les cases del districte que van quedar fora d'ordenació amb el PGM de 1976, i ha assegurat que la decisió del govern català suposa ara 'un gerro d'aigua freda' per aquestes famílies. Per a Recoder, un altre objectiu que ha quedat aturat és la preservació del 80% del sector de Can Busquets, actualment urbanitzable no programat. És per tot això que l'alcalde ha qualificat aquest anunci com 'una mala notícia per la Floresta i pel conjunt de la ciutat'.

Lluís Recoder

És una mala notícia per La Floresta. No podem protegir el 80% de Can Busquets, que ara és urbanitzable, tirem un gerro d'aigua freda a les 91 famílies que tenen les cases fora d'ordenació pel PGM del 76.

Recoder ha afegit, a més, que a l'espera de valorar amb exactitud l'abast d'aquest acord de la Generalitat, també lamenta el fre que suposa per la construcció de prop de 150 habitatges públics al districte de la Floresta.

Lluís Recoder

És una mala notícia perquè suposa aturar una vegada més el projecte municipal de construir més de 150 habitatges públics a la Floresta i és evident que qualsevol impuls a la construcció d'habitatge públic a la ciutat és necessari.

L'alcalde ha explicat però que encara estan pendents d'avaluar el contingut exacte de la resolució anunciada pel govern de la Generalitat aquest dimarts, i ha indicat que és l'Àrea de Territori qui està analitzant l'abast jurídic d'aquesta decisió.

http://www.radiosantcugat.com/index.php/informat/Politica/17847.htm


Nota de premsa - gener 2004

Neix la Plataforma Cívica en Defensa de can Busquets.

El bosc de can Busquets està ubicat a la serra de Collserola, concretament a la capçalera de la vall de la rierada, en el límit entre la Floresta (Sant Cugat) i el terme de Molins de Rei. Està catalogat en el Pla general metropolità (PGM) com a Urbanitzable No Programat (clau 21), a l'igual que ho estava la zona de la Torre Negra i altres espais amenaçats de Collserola. Dins la modificació del PGM en tot l'àmbit de la Floresta, l'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat urbanitzar amb 65 vivendes unifamiliars aquesta peça forestal enmig de la serra de Collserola. Considerem que aquest fet és contradictori amb l'esperit de la defensa de Torre negra que el mateix Ajuntament ha realitzat i abanderat políticament (tant CiU com ERC).

El passat diumenge 23 de novembre es va constituir a la Floresta la Plataforma Cívica per a la Defensa de can Busquets, que està integrada en la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. Els nostres objectius són els següents:

 1. Aturar la urbanització de can Busquets;
 2. Qualificar el sector com a sòl forestal no urbanitzable;
 3. Incloure el sector dins l'àmbit del Pla especial de protecció de collserola (PEPCO) i del Pla d'espais d'interès natural (PEIN);
 4. En conseqüència, aturar l'actual tràmit de modificació del PGM de la Floresta.

S'ha fet difussió pública amb paradetes al carrer i es preparen pancartes, cartells, pintades, etc. S'ha el·laborat un document tècnic i un altre sobre l'impacte ambiental de la urbanització projectada. També s'han mantingut reunions amb grups polítics municipals i estem pendents de trobar-nos amb representants de la Generalitat.

Can Busquets zona forestal!

Per a més informació: http://www.lafloresta.org/canbusquets/index.htm


Novembre 2003

Manifest

Per un nou marc de protecció de Collserola!

Defensem Can Busquets!

En el marc de la modificació del Pla general metropolità (PGM) de la Floresta, l'Ajuntament de Sant Cugat ha inclòs la urbanització del turó de can Busquets amb 64 cases de luxe unifamiliars. Aquest fet és molt greu per dues raons:

A can Busquets no hi ha cap obligació legal d'autoritzar la urbanització. La part que no està classificada com zona forestal i com verd privat protegit (i, per tant, absolutament no urbanitzable) està classificada com 'zona de desenvolupament urbà opcional (clau 21)'.

L'objectiu de l'Ajuntament d'urbanitzar can Busquets és incoherent amb el seu compromís de defensa de Torre Negra i Collserola.

És per això que demanem a l'Ajuntament de Sant Cugat:

 1. Aturar la urbanització de can Busquets
 2. Qualificar el sector com a sòl forestal no urbanitzable
 3. Incloure el sector dins làmbit del Pla especial de protecció de Collserola (PEPCO) i del Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
 4. En conseqüència, aturar l'actual tràmit de modificació del PGM de la Floresta


La Floresta, setembre 2003

Informe sobre els impactes de la urbanització de can Busquests.

L'actuació prevista per urbanitzar el sector de can Busquets es contradiu amb les accions que s'haurien de dur a terme per la correcta gestió d'un espai com el Parc de Collserola.

El sector de can Busquets que es preveu urbanitzar ocupa un turó orientat a ponent i la capçalera d'un torrent que vessa a la riera de Vallvidrera. Es tracta d'un espai que limita entre un sector ja urbanitzat i la zona de parc, en convertir-lo en zona urbana es trasllada i s'amplia la pressió de la zona urbana sobre la zona natural.

Els impactes sobre el medi natural durant les obres de construcció i la posterior transformació en una àrea urbana es poden descriure:

La urbanització de can Busquets

 1. És contrària al propi esperit i recomanacions que fa el Pla especial de protecció de Collserola respecte als espais perimetrals del parc.
 2. Es contradiu també amb els criteris que el mateix organisme gestor del Consorci del Parc de Collserola es marca:
 3. Es contradiu amb les recomanacions del Conveni Europeu del paisatge, pel que respecte a la necessitat de protegir els paisatges periurbans.
 4. Va en contra de la voluntat dels florestans i dels santcugatencs d'evitar la pèrdua de més espais naturals en benefici del creixement urbà.
 5. Es contrària als resultats de l'Agenda Local 21 i de les declaracions del propi Ajuntament de Sant Cugat respecte a la necessitat de protegir la natura i el medi ambient.

La urbanització de can Busquets comportaria:

Associació El Mussol, per a la protecció del paisatge mussol@lafloresta.org


Juliol 2003 - Nota de premsa

Per un nou marc de protecció de Collserola!
Defensem can Busquets!

En el marc de la modificació del Pla general metropolità (PGM) de la Floresta, l'Ajuntament de Sant Cugat ha inclòs la urbanització del turó de can Busquets amb 64 cases de luxe unifamiliars. Aquest fet és molt greu per dues raons:

A can Busquets no hi ha cap obligació legal d'autoritzar la urbanització. La part que no està classificada com zona forestal i com verd privat protegit (i, doncs, absolutament no urbanitzable) està classificada com "zona de desenvolupament urbà opcional (clau 21)". L'objectiu de l'Ajuntament d'urbanitzar can Busquets és incoherent amb el seu compromís de defensa de Torre Negra i Collserola.

És per això que demanem a l'Ajuntament de Sant Cugat:

 1. Que aturi el tràmit actual de modificació del PGM de la Floresta.
 2. Que inclogui el sector de can Busquets dins el Pla especial de Collserola i del Pla d'espais d'interès natural (PEIN).

Juliol de 2003
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola de Sant Cugat.

Més informació a les adreces següents:

http://www.lafloresta.org/mussol/home.htm

http://www.lafloresta.org/av/index.htm


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]