Comunicat de premsa. Abril de 2003.

Sant Cugat del Vallès

La Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola inicia una campanya per recollir les propostes de protecció de Collserola de tots els partits polítics dels municipis que envolten la Serra.

La iniciativa es basa en els bons resultats assolits a partir de les enquestes presentades en eleccions municipals anteriors, al municipi de Sant Cugat:

L'enquesta d'enguany està centrada sobre Collserola i el seu entorn (plana vallesana i valls del Llobregat i del Besòs). Consta de 10 preguntes no acotades, de manera que els partits han de fer un esforç més gran per a respondre-la. Amb tot, va acompanyada del manifest de la Plataforma, de cara a que els partits que ho creguin oportú puguin recollir del manifest les propostes que els hi semblin més oportunes.

Els objectius de l'enquesta són:

Esperem recollir les respostes a finals d'abril i poder fer públics els resultats a principis de maig.

Per divulgar els resultats serà imprescindible la col·laboració dels mitjans de comunicació, tal i com ha succeït a Sant Cugat en anys anteriors.

Sant Cugat del Vallès, 8 d'abril de 2003


Carta (86 kb) de presentació de l'enquesta

Enquesta per protegir Collserola i el seu entorn, presentada als diferents grups municipals i partits polítics dels municipis que envolten la serra de Collserola.

  1. Quines són les principals amenaces sobre Collserola i la resta del territori al vostre municipi?
  2. Què s'ha fet (heu fet) als darrers anys per posar-hi remei?
  3. Quines són les principals dificultats per fer front a aquestes amenaces?
  4. Quines mesures proposeu en la pròxima legislatura per poder superar aquestes dificultats?
  5. En quin marge de temps penseu que es poden concretar aquestes propostes?
  6. Veieu necessari i factible garantir una connectivitat entre Collserola i els espais lliures del vostre municipi? Com proposeu consolidar aquesta connectivitat?
  7. És el Consorci de Collserola l'òrgan administratiu més adient per gestionar la serra i els espais lliures adjacents de la plana vallesana i les valls dels rius Llobregat i Besòs? Hi suggeriu algun canvi?
  8. Quins avantatges i quins inconvenients veieu en el fet que Collserola sigui un Parc Natural?
  9. Cal una política més decidida d'aquisició de sòl públic? Quines mesures proposeu?
  10. Quines propostes teniu per protegir/regenerar les rieres i altres espais humits del vostre municipi?


Respostes a l'enquesta dels partits polítics i grups municipals.

Resum de les respostes a l'enquesta:
Els partits polítics davant la protecció de Collserola

La Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC) ha enquestat els partits polítics dels diferents municipis que envolten la serra de Collserola per demanar-los què faran per incrementar la protecció del parc de Collserola. Els partits han respost la nostra demanda i reconeixen l'insuficient marc de protecció actual, els problemes greus d'urbanització creixent al perímetre i a l'interior mateix del Parc, i les greus amenaces que suposarien la construcció de les infrastructures viàries previstes al Pla general metropolità (PGM). Tanmateix, no tenen les mateixes intencions sobre les actuacions que cal emprendre:

El Consorci que teòricament vetlla per la gestió i protecció del parc de Collserola està encapçalat per membres destacats del PSC. La PCDC defensa que la gestió del Consorci de Collserola ha de canviar radicalment, no ha de restar totalment subordinada als interessos polítics i hauria de comptar amb una participació social més vinculant i no simplement consultiva.

Moltes intencions i poques concrecions.

La Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC) considera molt positivament la resposta manifestada pels diferents partits àmpliament favorable a la nostra proposta de declarar Collserola Parc Natural per aconseguir una protecció efectiva. Concretament, respecte la proposta de declarar Collserola Parc Natural:

Podeu consultar les respostes de les enquestes recollides dels diferents partits polítics als municipis que formen part del Consorci de Collserola a la pagina web: http://www.viaverda.dhs.org/enquestaColl_respostes.html

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
23 maig 2003


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola] [Associació Cerdanyola Via Verda]