Cumbres de los Legionarios de Cristo al parc de Collserola

Aprovació inicial del col·legi Cumbres de los Legionarios de Cristo a les parcel·les del carrer Pomaret (7a - equipaments) i Santíssima Trinitat del Mont dins el Parc de Collserola

Hem guanyat un tros de Collserola! 26 de març de 2010

Imatge de la zona del col·legi "Cumbres de los Legionarios de Cristo"

Web interactiva dels veïns
Opinió de la ciutadania

Hem guanyat!

26 de març de 2010

La votació del punt 21 sobre la denegació de l¹aprovació del Projecte de la Escola Cumbres dels Legionarios de Cristo ha anat de la manera següent:

El senyor García-Bragado ha exposat el punt i ha informat de la denegació definitiva del projecte tant per part de PSC, com de ICV, com de ERC i també shi ha sumat CIU. El PP hi ha votat en contra.

El PSC ha justificat la denegació basant-se en la acumulació d¹informes negatius: ACA, Consorci, Medi Ambient i Departament Tècnic de l¹Ajuntament, mobilitat del Districte. ERC ha estat, junt amb ICV, els partits que millor ha defensat el punt de vista de la preservació del medi natural argumentant que si els límits del Parc s¹haguessin aprovat fa anys quan es va començar a demanar, en aquests moments no s¹haguessin trobat amb un projecte com aquest a la taula.

ICV també ha defensat el medi natural dient que un projecte d¹escola a aquest indret natural significa una important destrosa de la muntanya i l¹alteració del sistema hidràulic així com problemes de mobilitat a la zona, cosa que han mantingut des del principi de l¹expedient.

CIU, que en un primer moment va dir que s¹abstindria, al final han votat aprovar la denegació i han insistit sobre tot en que es faciliti a la promotora una permuta en breu.

El PP ha votat en contra de la denegació i ha acusat l¹Ajuntament d¹actuar per motius ideològics i d¹haver tingut l¹expedient obert durant anys.

El regidor d¹Urbanisme i el senyor Puigdollers de CIU han negat categòricament la denegació per motius ideològics. En García-Bragado diu que li sap molt de greu denegar un equipament escolar a qualsevol promotor però ha exposat tots els motius tècnics i mediambientals en els quals es fonamenta la denegació i ha dit que la succesiva denegació durant aquests anys de totes les modificacions de projecte presentades demostra que l¹indret no és el lloc adeqüat per aquest tipus d¹equipament escolar.

La denegació és definitiva i ara hauríem de treballar per tal que es consolidi la inclusió d¹aquesta parcel·la dins el Parc Natural.

Hem treballat força i al final hem obtingut la protecció d¹aquest indret natural per a tota la ciutadania i hem impedit l¹augment del problema del trànsit al barri. Crec que ens hem de felicitar per la coordinació entre Plataforma, veïns i tècnics. "La unió fa la força"!

P.

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

____

Ple de l'Ajuntament de Barcelona 26.03.2010

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

21.- (09PL15395) DENEGAR l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de la titularitat, tipus, i ordenació dels sòls d’equipament de les parcel·les al carrer de Pomaret, núms. 106-108, promogut per Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, de conformitat amb l’informe del Sector d’Urbanisme i Infraestructures en el qual figura la valoració de les al·legacions i dels informes emesos, que a l'efecte de motivació s’incorpora, i atès que, als efectes del que preveu l’article 15 de la Modificació del Pla general metropolità per a la regulació del desenvolupament dels sòls d’equipament en la zona d’influència del parc de Collserola, aprovada definitivament amb data 20 d’octubre de 2004, cal concloure:

a) la dimensió del programa funcional del col·legi no és adequada a l’emplaçament proposat; b) les edificacions i instal·lacions previstes alteren de forma manifesta la topografia, i tenen un important impacte visual sobre la configuració actual del paisatge en aquest àmbit, en contacte amb el parc de Collserola, i c) el funcionament del col·legi, que recolza en una trama viària de poca capacitat, incidiria de forma molt negativa sobre la mobilitat del sector.

ESTIMAR en les seves consideracions i peticions fonamentals les al·legacions formulades per part del Sr. Joan Puigdollers Fargas, en la seva qualitat de regidor del Grup Municipal Convergència i Unió; el Sr. Juan López Alburquerque, en representació de la Fundación Privada OAK House School; la Sra. Ma Carme Carmona Cornet, en representació de l’Associació de Veïns i Amics del Barri de Laforja; el Sr. Enrique Albiol Biosca, en representació de l’Associació de Veïns de Sarriambell; el Sr. Enric Piera Puigbó, en representació de l’entitat Cariplo, S.L.; la Sra. Núria Pedrals i Pugès, actuant en nom propi i en representació de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola; i del Sr. Enric Castellví Arasa, en representació de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, de conformitat amb l’esmentat informe del Sector d’Urbanisme i Infraestructures.


5 de març de 2010

Burofax

Carta al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Carta a la regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona

Carta al president del govern de l'Estat

Informes del Consorci del Parc de Collserola: 2001 - 2005 - 2009

Edicte del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2004) sobre les zones d'influència al parc

Fundació Real Monasterio de Santa Isabel


http://www.vilaweb.cat/www/acn/noticia?id=3640765

dimecres, 7 d'octubre de 2009 - 18:37

L'Ajuntament de Barcelona suspèn la tramitació de l'escola dels Legionaris de Crist

Barcelona (ACN).- L'Ajuntament de Barcelona ha suspès la tramitació del planejament urbanístic per a la ubicació de l'escola Cumbres dels Legionaris de Crist, al carrer Pomaret 106-108, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, després d'analitzar els aspectes vinculats a la mobilitat de l'àmbit i a les característiques del centre docent. En un principi, el passat mes de juny el consistori va donar el tràmit oficial per fer l'equipament docent ja que els propietaris dels terrenys van iniciar aquest expedient. Si l'Ajuntament no hagués tramitat el Pla Especial, aquest s'hauria aprovat automàticament per silenci administratiu.


< [7.09.2009 - al matí]

Comunicats de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i del veïns:

  1. Convocatòria Roda de Premsa
  2. Declaracions dels veïns i de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (1 i 2)
  3. Informe de vialitat dels veïns: Prohibit tenir infarts
  4. Escrit de consideracions adreçat a l'Ajuntament (1 i 2)

Documents gràfics que il·lustren el projecte del col·legi Cumbres de los Legionarios de Cristo

La concentració escolar

Mobilitat

Impacte

La font i el vial

- Document 1: Aprovació inicial Pla especial urbanístic i de millora urbana de les parcel·les d'equipament situades al carrer Pomaret 106-108 per a la construcció del col·legi Cumbres de los Legionarios de Cristo.

- Document 2: Història i etapes previstes de construcció del col·legi Cumbres de los Legionarios de Cristo - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

- Document 3: Acta de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona del 21 de maig del 2009: el regidor García-Bragado respon a una pregunta del grup municipal del PP sobre el nou projecte d'escola (pp. 30-31, punt 28).

- Document 4: Transferència d’edificabilitat de l’Institut Químic de Sarrià del carrer Pomaret 110-112 i 103-107 a Collserola cap a una zona urbana de 30 de gener del 2009.

Imatge col·legi Legionarios de Cristo, amb text Imatge del col·legi Cumbres de los Legionarios de Cristo

+ imatges: 1 - 2


Acord de la Subcomissió d'urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió de 20 d'octubre de 2004:

Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació del desenvolupament dels sòls d'equipament en la zona d'influència del Parc de Collserola, al terme municipal de Barcelona.

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Subcomissió acorda:

.1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità per a la regulació del desenvolupament del sòls d'equipament en la zona d'influència del Parc de Collserola, de Barcelona, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, amb la incorporació d'ofici de les esmenes introduïdes en forma de text refós.

.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 de la llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. [...]

[document complet]

DOGC - HTM - PDF


- Sobre los Legionarios de Cristo:

octubre 2009

Articles a la premsa


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]