Nota de premsa

Octubre 2006

Els partits responen a una enquesta sobre el futur de Collserola

Els cinc partits polítics catalans amb representació parlamentària han respost a una esquesta realitzada per la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. En aquesta enquesta la PCDC volia que els partits concretèssin els seus compromisos electorals respecte a la protecció d'aquest espai natural.

A continuació us presentem el quadre-resum de les respostes:

Parc Natural?

PSC: Sí

CiU: Sí

ERC: Sí

ICV: Sí

PP: Sí

Per llei?

PSC: Decret

CiU: Sí

ERC: Sí

ICV: -

PP: -

Moratòria urbanística?

PSC: No

CiU: Sí en terrenys de parc forestal

ERC: Mesura semblant a l'aplicada al Pla director urbanístic del sistema litoral

ICV: -

PP:-

Desclassificació d'espais urbanitzables?

PSC: És competència dels POM's, a partir dels sistema d'espais lliures que el pla territorial de la regió metropolitana.

CiU: analitzaran cada cas

ERC: segons viabilitat legal i econòmica

ICV: Sí, amb els recursos legals i econòmics disponibles

PP: -

Supressió vial de Cornisa?:

PSC: Sí

CiU: sí entre Molins i Sant Cugat. Entre Sant Cugat i Montcada traçat urbà

ERC: Sí

ICV: Sí

PP: -

Supressió túnels?

PSC: Supressió túnels viaris

El ferroviari pot anar totalment soterrat i no ha de generar cap mena d'afecció o fragmentació significativa al medi

CiU: ara no són prioritaris

ERC: Supressió túnels viaris. El ferroviari el farien si no afecta cap àrea del parc de Collserola.

ICV: Supressió túnels viaris. El ferroviari segons si afecta el futur del parc i les seves zones de protecció

PP: -

Ampliació PEIN?:

PSC: No; ho faran a través del planejament territorial, amb el sistema d'espais oberts

CiU: Ho estudiaran i valoraran

ERC: Sí, mitjançant un pla sectorial de connectivitat. Caldrà negociar amb administracions locals

ICV: Aprovaran directives de connectivitat biològica. El DMAH ja disposa del Pla director de connectors biològics dels dos vallesos

PP: Sí

Tancament activitat extractives?:

PSC: Només queda la pedrera Berta; vetllaran per l'execució del projecte de restauració

CiU: Intentaran escurçar al màxim les concessions

ERC: Cal estudiar la viabilitat; molt important assegurar la total restauració de l'entorn

ICV: Pla de regularització, tancament progressiu i regeneració, amb prioritat als espais d'interès natural

PP: -

Valoració de la PCDC:

En primer lloc destaquem i valorem positivament la unanimitat en la necessitat de declarar Collserola Parc Natural. Respecte a la forma en què es farà aquesta declaració,CiU i ERC coincideix amb la nostra proposta de fer-ho per llei, mentre que el PSC es decanta per fer-ho per decret (ICV no concreta i PP no es pronuncia)

En segon lloc valorem amb preocupació l'absència de compromisos clars per part de tots els partits per desclassificar zones urbanes que quedaran dins l'àmbit del Parc Natural.

Respecte a la vialitat, valorem positivament el compromís de la majoria de partits (PP no es pronuncia) per suprimir el vial de Cornisa i els túnels viaris (Central i d'Horta), davant l'evident impacte ecològic que aquests causarien a Collserola. Cal dir que CiU no es posiciona respecte als túnels, i proposa mantenir el tram del vial de Cornisa entre Sant Cugat i Montcada. Aixímateix, ens preocupa la ràpida minimització dels impactes ambientals d'un possible túnel ferroviari per part de tots els partits.

Lamentem també la poca atenció que els partits prenen respecte a la connectivitat biològica. Cap partit concreta quins espais propos protegir per garantir la connectivitat de Collserola amb els espais naturals del seu entorn, tot queda en funció de futurs plans (pla terriotrial i pla de connectivitat), tal i com ja dèien en les anteriors eleccions ara fa 3 anys.

Finalment, respecte a les activitats extractives que afecten Collserola, tampoc cap partit concreta la voluntat de tancar-les, tot i que ICV parla d'un pla de tancament "progressiu" donant prioritat aquelles situades en espais d'interés natural i CiU proposa escurçar al màxim les concessions.

Com a conclusió general, la PCDC valora molt positivament els consensos respecte a la necessitat de declarar Collserola Parc Natural i de suprimir les infraestructures viàries, però veiem amb preocupació que no hi ha compromisos clars per a la preservació dels espais actualment urbanitzables dins la serra ni aquells que garantirien la connectivitat biològica del parc.

Per a més informació:

http://www.collserola.org

Collserola@SotfHome.com

llerena.luis@gmail.com

Tel. 935442864 (Lluis Llerena, tardes)

A continuació reproduïm el text complet de les preguntes, així com les respostes completes de cada un dels partits.

Qüestionari sobre els compromisos amb la proteció de Collserola

1. Declarareu Collserola Parc Natural de forma immediata? Ho fareu mitjançant una llei?

2. Decretareu una moratòria urbanística mentre no es defineixi el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent?

3. Desclassificareu, en el nou Pla Territorial de la Regió Metropolitana, els espais urbanitzables dins la serra i en el seu perímetre?

4. Suprimireu el vial de Cornisa (anomenat en el PITC "connexió eixos Llobregat-Besòs") i qualsevol variant que afecti el parc de Collserola?

5. Suprimireu qualsevol túnel viari o ferroviari que afecti el parc de Collserola?

6. Ampliareu els límits del PEIN per tal de garantir la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals?

7. Actuareu per al tancament a curt termini de les activitats extractives dins el parc?

Respostes del PSC

1. Declarareu Collserola Parc Natural de forma immediata? Ho fareu mitjançant una llei?

Actualment la declaració de Collserola com a Parc Natural és una qüestió totalment acceptada i consensuada amb les administracions del parc i els ajuntaments. La manera més ràpida i efectiva de materialitzar la declaració és mitjançant el corresponent decret, d'acord amb el que preveu la llei 12/1985 d'Espais Naturals.

En tot cas cal remarcar que la declaració de parc natural per si sola no comporta res més que el reconeixement als valors naturals del parc que, des del seu origen, a gestionat en solitari l'administració local. Nosaltres volem que la declaració no sigui només un "títol", i per això cal que el decret inclogui la incorporació de la Generalitat al Consorci, amb l'aportació dels corresponents recursos materials i econòmics, els quals han d'estar a l'alçada dels que aporta actualment l'administració local.

No obstant l'anterior, i ateses les característiques de Collserola, s'ha de valorar de comú acord amb el món local, la redacció d'un projecte de llei de protecció integral de l'àmbit funcional de la serra i altres mesures de protecció territorial per tal de garantir la seva connectivitat ecològica

2. Decretareu una moratòria urbanística mentre no es defineixi el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent?

En primer lloc considerem que el present de Collserola és molt bo i el futur esperançador. El riscos de la qualitat ambiental de Collserola estan ubicats fonamentalment fora del seu àmbit de protecció, i tenen a veure amb la connectivitat ecològica. Per això al llarg d'aquests darrers dos anys, tant des del DPTOP com des del DMA, s'ha estat impulsant, i el nostre compromís es de seguir-ho fent, un planejament territorial que eviti la fragmentació i urbanització dels espais agroforestals que intervenen especialment en la connectivitat, promovent si s'escau les oportunes revisions i/o desclassificacions. En tot cas, s'ha de mencionar que els ajuntaments que formen part de l'àmbit del parc han estat exemplars promovent desclassificacions de sòl.

3. Desclassificareu, en el nou Pla Territorial de la Regió Metropolitana, els espais urbanitzables dins la serra i en el seu perímetre.

Aquesta pregunta ja ha estat contestada en part en el punt anterior. En tot cas s'ha de recordar que el nostre marc jurídic no preveu per als plans territorials la competència en la desclassificació de sòl, la qual correspon als POUM's. Nosaltres pensem que el pla territorial de la regió metropolitana de Barcelona ha d'establir de manera vinculant el sistema d'espais oberts de l'àmbit metropolità - principal problema territorial de Collserola- i d'aquesta manera promoure que els corresponents Poum's s'adeqüin a l'ordenació territorial establerta.

4. Suprimireu el vial de Cornisa (anomenat en el PITC "connexió eixos Llobregat-Besòs") i qualsevol variant que afecti el parc de Collserola?

Aquesta també és una qüestió sobre la que hi ha consens entre totes les actuals administracions amb competència en la matèria, l'autonòmica i la local: el vial de Cornisa no es realitzarà. Nosaltres mantindrem aquest compromís.

5. Suprimireu qualsevol túnel viari o ferroviari que afecti el parc de Collserola?

Nosaltres estem en contra d'un nou túnel viari pel transport privat, però no renunciem a l'execució d'un de ferroviari. Això dependrà de que finalment s'incorpori aquesta previsió en la planificació de la mobilitat ferroviària. S'ha de subratllar però, que no pot comparar-se un túnel pel trànsit rodat amb un pel ferroviari, aquest darrer pot anar totalment soterrat i no ha de generar cap mena d'afecció o fragmentació significativa al medi.

6. Ampliareu els límits del PEIN per tal de garantir la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals?

Els límits del Pein no podran garantir mai per si sols la connectivitat ecològica del nostre territori. L'instrument que pot permetre que el nostre territori funcioni com un sistema on resti garantida la connectivitat territorial i la seva qualitat ambiental és el planejament territorial, amb l'establiment, com ja s'ha comentat anteriorment, del corresponent sistema d'espais oberts.

7. Actuareu per al tancament a curt termini de les activitats extractives dins el parc?

L'actuació en aquesta matèria per part del Consorci a estat fins el moment prou reeixida, ja que aquesta difícil qüestió ha estat una de els seves preocupacions fonamentals. Tant és així que l'activitat de la Cimentera Cemex va finalitzar fa anys i la darrera activitat que ha tingut ha estat exclusivament relacionada en conformar els terrenys per a la seva restauració definitiva, que finalitzarà a finals del 2006. L'altra única pedrera en actiu és la Berta, la qual actualment té perfectament acotat el seu perímetre extractiu i el projecte de restauració, sobre el que ens comprometem a vetllar per la qualitat de la seva execució.

Respostes de CiU

1. Declarareu Collserola Parc Natural de forma immediata? Ho fareu mitjançant una llei?

Sí, apostem per declarar Collserola Parc Natural i fer-ho de la manera més ferma possible, o sigui a través d'una llei.

2. Decretareu una moratòria urbanística mentre no es defineixi el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent?

Sí, cal protegir amb moratòria els terrenys que són parc forestal, en tot cas els terrenys que són dels ajuntaments caldrà tractar-los cas per cas.

3. Desclassificareu, en el nou Pla Territorial de la Regió Metropolitana, els espais urbanitzables dins la serra i en el seu perímetre?

És una qüestió delicada que no demana solucions dràstiques sinó diàleg i analitzar individualitzadament cada cas.

4. Suprimireu el vial de Cornisa (anomenat en el PITC "connexió eixos Llobregat-Besòs") i qualsevol variant que afecti el parc de Collserola?

Desprogramarem el vial de Cornisa de Molins de Rei a Sant Cugat, que és la part més sensible amb Collserola, i mantindrem el vial de Sant Cugat a Montcada i Reixac però per traçat urbà, per tant amb nul·la afectació al parc.

5. Suprimireu qualsevol túnel viari o ferroviari que afecti el parc de Collserola?

No creiem que ara sigui prioritari fer cap d'aquestes actuacions, i els problemes de comunicació que hi pugui haver cal superar-los amb un reforç clar del transport públic.

6. Ampliareu els límits del PEIN per tal de garantir la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals?

Collserola té un risc evident de quedar aillada i desconnectada de la resta de territori i cal actuar en aquest sentit. Estudiarem i valorarem la possibilitat d'ampliar els límits del PEIN per tal d'evitar-ho.

7. Actuareu per al tancament a curt termini de les activitats extractives dins el parc?

El model a seguir és el que s'està seguint al Garraf, o sigui el d'intentar escurçar al màxim les concessions a les empreses que realitzen aquest tipus d'activitat.

Respostes d'ERC

1. Declarareu Collserola Parc Natural de forma immediata? Ho fareu mitjançant una llei?

Si, és preferible fer-ho mitjançant una llei, li confereix més solidesa que a través d'un decret llei de govern. De fet els tràmits per part del Parc i del DMAH ja han estat realitzats, només caldrien els tràmits a nivell parlamentari.

2. Decretareu una moratòria urbanística mentre no es defineixi el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent?

Creiem que es pot cercar una mesura en la línia de la que va proposar Esquerra pel litoral català, i que el govern va desenvolupar, el pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC).

3. Desclassificareu, en el nou Pla Territorial de la Regió metropolitana, els espais urbanitzables dins la serra i en el seu perímetre?

Seria el més desitjable però, cal analitzar la seva viabilitat a nivell legal i el cost econòmic.

4. Suprimireu el vial de Cornisa (anomenat en el PITC "connexió eixos

Llobregat-Besòs") i qualsevol variant que afecti el parc de Collserola?

Si, Esquerra en les negociacions del PITC va insistir en la supressió d'aquesta infrastructura, que de fet va ser retirada del pla. En fer-nos fora del Govern tene carta blanca i torna a aparèixer el vial de cornisa al PICT.

5. Suprimireu qualsevol túnel viari o ferroviari que afecti el parc de Collserola?

Esquerra no vol cap túnel viari. Si no hi ha cap altra possibilitat demostrada d'ampliar la capacitat de mobilitat de passatgers entre el Vallès i Barcelona, Esquerra acceptaria un túnel ferroviari que en TOT CAS hauria de ser construït en baixa cota i no hauria d'afectar ni en l'entrada ni en la sortida cap àrea del Parc de Collserola.

6. Ampliareu els límits del PEIN per tal de garantir la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals?

Garantir la connectivitat amb altres espais naturals és vital, tot i que caldrà una negociació amb les administracions locals alhora d'establir l'ampliació. Un pla sectorial de connectivitat pot ser una eina molt útil de cara a cercar solucions.

7.Actuareu per al tancament a curt termini de les activitats extractives dins el parc?

Cal estudiar-ne la viabilitat. El que creiem molt important és assegurar la total restauració de l'entorn afectat per totes i cadascuna de les activitats extractives que afecten el parc.

Respostes del PPC

1. Declarareu Collserola Parc Natural de forma immediata? Ho fareu mitjançant una llei?

És evident que aquesta qüestió cal plantejar-la al dia d'avui per l'incompliment dels compromisos del Govern de la Generalitat. La serra de Collserola requereix que garantim la seva protecció, mitjançant aquesta declaració, i alhora cal ser capaços de fer-ho compatible amb el desenvolupament econòmic i la millora de la mobilitat de les persones que viuen en l'entorn metropolità.

2. Decretareu una moratòria urbanística mentre no es defineixi el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent?

La moratòria cal plantejar-la en els termes establerts en la legislació vigent com no pot ser d'altre manera. Per tant, cal recuperar el temps perdut en la definició i la compatibilitat d'usos de la serra de Collserola sense que això pugui comportar una indefinició en el temps ja que tampoc assoliríem la protecció d'aquest espai natural.

3. Desclassificareu, en el nou Pla Territorial de la Regió Metropolitana, els espais urbanitzables dins la serra i en el seu perímetre?

Crec que en aquest sentit no es poden donar solucions uniformes i cal un anàlisis permenoritzat, cas per cas.

4. Suprimireu el vial de Cornisa (anomenat en el PITC "connexió eixos Llobregat-Besòs") i qualsevol variant que afecti el parc de Collserola?

5. Suprimireu qualsevol túnel viari o ferroviari que afecti el parc de Collserola?

Apostem per fer compatible la protecció de Collserola amb la millora de la mobilitat dels ciutadans de la Regió Metropolitana de Barcelona. La regió metropolitana té necessitat de preservar el seu entorn natural així com donar resposta a la mobilitat dels ciutadans. Aquest és el nostre repte amb una aposta clara pel transport públic.

6. Ampliareu els límits del PEIN per tal de garantir la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals?

Aquest ha d'ésser un dels objectius de la millora de la protecció medioambiental de la serra de Collserola fent-lo compatible amb els altres objectius a que ens em referit.

7. Actuareu per al tancament a curt termini de les activitats extractives dins el parc?

En aquest sentit, cal aplicar la normativa vigent i actuar en conseqüència amb la protecció que en resulti de l'aprovació de la Llei del Parlament de Catalunya i dels diferents instruments de planificació competents en aquest àmbit.

Respostes ICV

1. Declarareu Collserola Parc Natural de forma immediata? Ho fareu mitjançant una llei?

El Departament de Medi ambient i Habitatge, sota la direcció política d' ICV-EUia i d'acord amb el que es preveia en el Pacte del Tinell- ha redactat ja els estudis previs i el projecte que ha de permetre declarar Collserola com a Parc Natural. La inclusió d'una part del mateix en la Xarxa Natura 2000 sols ha estat un primer pas, per protegir les zones més sensibles i avançar en la protecció.

ICV-EUIa proposarem que la declaració de Parc Natural es faci a través del instrument legal que sigui més efectiu, ràpid i de major seguretat jurídica, conforme a l'ordenament jurídic català vigent.

2. Decretareu una moratòria urbanística mentre no es defineixi el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent?

La publicació de la proposta de delimitació del nou Parc Natural i la inclusió en la Xarxa Natura 2000 ja ha significat una primera moratòria. La proposta definitiva del nou Parc Natural també suposarà la limitació al desenvolupament urbanístic de les noves zones que es proposin incloure en la zona de parc o de protecció del parc natural.

ICV-EUia farà el que calgui per tal que les propostes de inclusió en el parc natural i en la zona de pre-parc i zona de protecció de parc, obligaran -quan s'aprovin- a excloure els àmbits urbanitzables que es puguin veure afectats.

3. Desclassificareu, en el nou Pla Territorial de la Regió Metropolitana, els espais urbanitzables dins la serra i en el seu perímetre?

La posició d'ICV-EUiA és que durant els treballs de formulació de la proposta de declaració de Parc Natural, des del Departament de Medi ambient i Habitatge i des del Consorci de Collserola s'ha negociat municipi per municipi per tal d'obtenir la desclassificació de sòls urbanitzables no delimitats o dels delimitats no desenvolupaments i buscar possibles alternatives.

El segon instrument per prevenir nous creixements urbanístics i noves infrastructures ha de ser el Pla Territorial metropolità actualment en fase de redacció final, i aquí també proposarem des d'ICV EUia majors desprogramacions, amb els recursos legals i econòmics disponibles.

3. Suprimireu el vial de Cornisa (anomenat en el PITC "connexió eixos Llobregat-Besòs") i qualsevol variant que afecti el parc de Collserola?

En el nou PITC ja es reconeix de forma expressa que aquest vial no té cap sentit i que s'ha de suprimir. En tot cas des d'ICV-EUia el nostre programa de govern contempla la no realització d'aquesta via en cap cas.

4. Suprimireu qualsevol túnel viari o ferroviari que afecti el parc de Collserola?

ICV-Euia s'oposa a la construcció del tunel d'Horta tal com estava programat. En tot cas estem disposats -en el marc del pla territorial de la Regió metropolitana- a incorporar aquelles millores de la xarxa ferroviària i de metro que no afectin al futur parc ni a les seves zones de protecció i que suposin una millora ambiental global -reducció de tràfic rodat i d'emissions de CO2, NOx, Ozo i partícules, en compliment del pla d'acció per la recuperació de la qualitat de l'aire

5. Ampliareu els límits del PEIN per tal de garantir la connectivitat de Collserola amb altres espais naturals?

El DMAH ja disposa del Pla director de connectors biològics dels dos vallesos, entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, que ha estat preparat per l'ADENC per encàrrec del Departament de MAH i que s'incorporaran a les directives de connectivitat biològica i corredors ecològics, dins del sistema d'espais lliures que ha d'articular els espais d'interès natural de Catalunya. Properament es faran públics i en el nou govern se'ls donarà caràcter d'instrument directiu per l'avaluació ambiental estratègica de Plans i Programes.

6. Actuareu per al tancament a curt termini de les activitats extractives

El DMAH a través de la Direcció Gral de qualitat ambiental, ha preparat durant aquests dos últims anys, el pla de regularització, tancament progressiu i regeneració dels espais afectats per activitats extractives, entre les que es dóna prioritat a la limitació i recuperació de les que estiguin situades en espais d'interès natural. ICV-uEuia es compromet en el seu programa a aplicar amb rigor i amb la màxima celeritat aquesta actuació.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]