Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 4354 - 01/04/2005


[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

ANUNCI

de l'Ajuntament de Barcelona, de publicació del Pla especial de reforma interior i Estudi de detall del polígon urbanístic de Torre Vilana (exp. núm. 77P0173).

Per acord del Consell Metropolità de Barcelona de data 13 de maig de 1982, va donar-se conformitat al text refós del Pla Especial de Reforma Interior i Estudi de detall del Polígon urbanístic de Torre Vilana, publicat en data 14 de juny de 1982.

De conformitat amb la disposició quarta de la Llei de Modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local, es procedeix a la publicació de la normativa de l'esmentat instrument de planejament.

Barcelona, 10 de març de 2005

P.D. (18/6/2002)

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

ORDENANCES REGULADORES DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR I ESTUDI DE DETALL DE TORRE VILANA

Les presents ordenances reguladores tenen per objecte complimentar allò establert a l'article 13 apartat tercer de la vigent Llei del Sòl i Ordenació urbana, completant la documentació gràfica del "Pla especial de reforma interior de Torre Vilana" i "Estudi de detall", mitjançant una normativa adequada que garantitzi el resultat harmònic i coherent entre l'ordenació proposada i el procés final d'edificació.

L'instrument per arribar a això és l'aplicació rígida d'aquestes ordenances a les solucions estudiades, amb el que s'aconseguirà mantenir l'estructura urbanística prevista, admetent-se en alguns punts certa flexibilitat.

Seran d'aplicació en el territori delimitat pel perímetre que figura als plànols del present "Pla especial de reforma interior". Es contemplen, en l'àmbit del Pla, les següents zones:

1. Parc forestal (28)

2. Parc urbà (6a)

3. Equipaments comunitaris (7)

4. Edificació aïllada (20a/10 i 20a/11)

5. Sistema viari i proteccions

6. Habitatges esglaonats

7. Protecció de sistemes generals (9)

Zona 28.- Parc Forestal

S'aplicarà íntegrament al disposat per això en les NN.UU del P.G.M, amb l'aclariment de que les finques actualment propietat de l'Associació de propietaris Torre Vilana es cediran, gratuïtament a l'Ajuntament a l'aprovació del present Pla especial i Estudi de detall.

S'exclouen d'aquesta cessió les franjes perimetrals a les zones d'habitatges esglaonats que es qualifiquen de Parc forestal de domini privat i ús públic així com els passos esglaonats que els travessen; les esmentades franjes i passos tindran la mateixa normativa que la del Parc forestal continu amb expressa prohibició d'edificacions de qualsevol tipus, admetent-se únicament vials per als vianants.

Serà d'obligatori compliment, en especial, en les esmentades franjes qualificades de Parc forestal d'ús públic i domini privat, l'article 5º de les antigues Ordenances municipals d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Zona 6a.- Parc urbà

Es seguirà allò que les NN.UU del P.G.M preveu sobre Parcs urbans, manifestant-se que els terrenys actualment en propietat de l'Associació de propietaris Torre Vilana es cediran gratuïtament a l'Ajuntament, a l'aprovació del present Pla.

Es limita, no obstant, la situació de les instal·lacions o edificacions autoritzades en la condició 2º de l'article 203 de les esmentades Normes de forma que no podran, amb les alçades permeses, acostar-se a menys de 50 metres dels límits de les zones adjacents a les de Parcs urbans o vials. S'autoritza en la seva colindància sempre que no sobresurtin del terreny més de 3,00 metres i es tractaran els seus paràmetres, coberta i zones colindants en forma enjardinades en tots els casos.

Zona 7.- Equipaments comunitaris

Usos.- En els plànols s'ha indicat els usos que semblen adequats al desenvolupament del sector; no obstant això, podran ser objecte de modificació dins de la qualificació genèrica d'equipaments al servei del mateix.

Edificabilitat.- S'estableix com a índex d'edificabilitat net global en la zona d'equipaments el de 0,2 m2 sostre/m2 sòl, procedent de l'antiga zona de Bosc urbanitzat.

Pels terrenys propietat de l'Associació de propietaris de Torre Vilana, i atesa l'especial ordenació que es projecta, aquesta edificabilitat global es distribueix segons usos i emplaçament, de la següent manera:

La superfície total de la zona d'equipaments era de 148.245 m2; excloent d'aquesta el cementiri de Sant Gervasi, les zones d'equipament que es cedeixen a l'Ajuntament i els equipaments existents (Col·legi Sant Gregori i Fundació Oriola Cortada), resulta:

Superfície zona 7 P.G.M

148.245 m2

Deduir:

 

Cementiri de Sant Gervasi

-6.835 m2

Equipaments cedits a l'Ajuntament

-15.260 m2

Col·legi Sant Gregori

-20.190 m2

Fundació Oriola Cortada

-10.660 m2

Total:

95.300 m2

restant una superfície de 95.300 m2 de zona 7 en terrenys de propietat de l'Associació de propietaris de Torre Vilana.

Aplicant el coeficient d'edificabilitat de 0,2 m2s/m2sòl, resulten 95.300 x 2,2= 19.060 m2 de sostre que en principi es distribuirà de la següent manera:

Equipament docent (Oest)

8.000 m2 sostre

Sanitari (Oest)

4.500 m2 "

Cultural (Centre)

800 m2 "

Assistencial (Centre)

1.900 m2 "

Deportiu (Oest)

2.850 m2 "

Deportiu (Est)

1.000 m2 "

Total sostre distribuït:

19.050 m2 sostre

Els equipaments existents i els cedits a l'Ajuntament, es regiran pel coeficient d'edificabilitat de 0,2 m2s/m2 sòl.

Parcel·les. Les parcel·les són les indicades en els plànols. Els llindars entre parcel·les d'equipaments podran ser modificats segons les necessitats concretes del moment en el que vagin a construir-se els esmentats equipaments.

Alçada màxima. L'alçada màxima de l'edificació serà de 12 metres

Ocupació del sòl. L'ocupació màxima serà del 30% del solar

Distància de l'edificació a la façana i llindars. Serà com a mínim de 3 metres.

Serà així mateix d'aplicació la normativa relativa a "Disposicions comuns a tots els tipus d'ordenació de l'edificació" i les aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada.

Només s'admetran els usos grafiats en els plànols de zonificació que recullen els actuals i els que es projecten.

Les parcel·les situades en l'esmentada zona i assenyalada amb els usos de "docent"- "tècnic-administratiu" i "deportiu" que amb una superfície total de 15.260m2, l'Associació de propietaris Torre Vilana cedirà gratuïtament a l'Ajuntament a l'aprovació del present Pla especial i Estudi de detall es considera que complimenta allò establert en l'article 214 de les NN.UU del P.G.M en relació al 65.3 de la Llei del sòl en quant a l'estudi de previsions d'equipaments; quedant les restants de domini privat amb la mateixa qualificació.

Les edificacions que es projecten, a més de complir les NN.UU del P.GM., les presents ordenances i les Metropolitanes, hauran de respectar les prescripcions pròpies aplicables al tipus d'immoble o destí que s'ha d'observar.

En el plànol de "Zonificació que es projecta", s'assenyalen els solars destinats a equipaments les àrees que dins la qualificació de zona poden ser ocupades per l'edificació i aquelles que han de restar lliures d'aquella.

Per a cadascun dels sectors homogenis dins de la qualificació de Zona 7 d'equipaments comunitaris i com a requisit previ a la concessió de llicències d'edificació, hauran d'aprovar-se els respectius estudis de detall que especifiquin els usos detallats de l'edificació projectada i la volumetria de la mateixa, amb referència, en els cas d'equipaments de domini privat, de nova creació, al consum que resulti del sostre total de 19.050 m2, assignat en el present Pla especial de reforma interior, així com al sostre sobrant per a estudis de detall posteriors. A tal efecte, els estudis de detall tindran una numeració correlativa havent de figurar aquest a la portada de tots els seus documents.

L'edificació haurà d'ajustar-se a la topografia existent i haurà de respectar les ordenances establertes en el PERI.

Zona 20a/10.- Edificació aïllada

S'aplicarà exactament allò regulat a les NN.UU del P.G.M i les Ordenances municipals.

Zona 20a/11.- Edificació aïllada

S'aplicarà exactament allò regulat a les NN.UU del P.G.M i les Ordenances municipals.

Sistema viari i proteccions

Es recull al Pla especial de reforma interior de Torre Vilana el sistema viari bàsic i local, d'acord amb allò establert pel P.G.M i el desenvolupament del present Pla. Les diferents àrees afectades de sistema viari s'entenen subjectes al que per això estableixin les NN.UU que desenvolupin el P.G.M.

Zona habitatges esglaonats

L'estudi de detall defineix columnes d'habitatges esglaonats, situades de la següent manera: 14 columnes amb un total de 117 habitatges en la zona oest, i 21 columnes amb un total de 183 habitatges en la zona oest (Plànol nº 36).

L' ubicació de passos esglaonats d'ús públic i propietat privada entre els esmentats habitatges (un a la zona Est i dos en la zona Oest), així com l'adaptació d'aquests a la forma corba dels promontoris, la qual cosa origina violis en part rectes i en part corbs, motiva l'aparició en aquestes zones davant els vials corbes de columnes d'estructura irregular, en les que els habitatges decreixen en superfície des del primer al novè nivell.

En les zones davant les alineacions rectes les columnes consisteixen en habitatges esglaonats iguals del 1º al 5º nivell; dos habitatges dúplex o senzills corresponents als nivells 7º i 8º; i mig o un habitatge en el nivell 9º i 9 habitatges al nivell 10º, a la zona Oest. En les zones davant les alineacions corbes les columnes estan formades per habitatges de superfície decreixent dels nivells 1º a 6º; un o dos habitatges dúplex desenvolupats en els nivells 7º i 8º; i mig o un habitatge en el nivell 9º.

Les esmentades columnes, de naturalesa homogènia o no homogènia (segons estan davant de vials rectes o vials corbs) s'estructuraran en elements constituïts per dues columnes i elements constituïts per quatre columnes.

Els elements (de dos o quatre columnes d'habitatges) s'organitzen entre passos de comunicació o accés als diferents nivells d'ús privat per els habitatges. Tal i com s'indica en els plànols, cada pas de comunicació comprèn dues escales de vuit trams unidireccionals i un canal amb ascensors inclinats. Els passos de comunicació adjacents als passos d'ús públic, es desglossen en una escala i un pas per a ascensor que es juxtaposen al tester de l'element que serveixen. En els extrems de les àrees d'habitatges, els canals d'accessos es singularitzen a través d'una torre ascensor- escala tradicional i passos horitzontals d'accés als diferents nivells d'habitatges.

Les agrupacions de columnes constitutives dels elements es projecten d'una amplada de 2,60 metres, quan estan formades per dues columnes davant de vial recte; de 64, 80 metres, quan estan formades per quatre columnes davant de vial recte; de 48,00 metres, en el cas d'elements de dues columnes davant de vial corb; de 72,50 metres, en els elements de quatre columnes davant de vial recte o corb; i de 60,00 metres en elements de columnes davant de vial corb.

En l'estudi de detall s'ha establert l'estructura dels 300 habitatges projectats en bases a les dimensions anteriors. En el moment de redactar projectes d'obres les dimensions anteriorment assenyalades podran variar-se sempre i quan no s'alteri el sostre previst de 55.000 m2, distribuït entre els 300 habitatges projectats, admetent-se que puguin variar detalls dels estudis realitzats i que formen part de l' "Estudi de detall" adjunt, mantenint-se invariables els dos anteriors paràmetres (Plànol nº 36).

A nivell de carrer es disposaran els aparcaments privats pels habitatges esglaonats, admetent-se la utilització per a serveis generals, locals per a reunions o altres usos comunitaris dels habitants dels habitatges esglaonats, dels locals que, com a conseqüència de l'excavació de la planta d'aparcaments privats. apareixen en els nivells 1 i 2 al llarg dels passadissos d'accés als habitatges.

Els habitatges es projecten en nivells recolzats en les vessants dels promontoris i tenen la consideració de plantes baixes del nivell 1 (situat sobre la planta o nivell d'aparcament) al nivell 6. Tots els habitatges es desenvolupen en una sola planta a nivell. En els nivells 7 i 8 els habitatges són dúplex o senzills, tenint l'accés pel passadís situat al nivell 7 i la comunicació amb el nivell 8 (o planta superior del dúplex) mitjançant escales interiors.

Els habitatges situats en el nivell 9 i 10º, tenen l'accés per caixes d'escala exemptes situades en la part superior del terreny. S'accedeix a les esmentades escales a través dels passos porticats situats en la part superior dels habitatges.

Nombre d'habitatges

El nombre d'habitatges permès és de 300, de superfície variable i situats en nivells esglaonats del nivell 1 al nivell 9 ó 10º en la zona Oest ; aquest número d'habitatges no podrà ser augmentat, però en el moment de redactar el projecte podran distribuir-se diferentment entre les dues zones (Plànol nº 36).

Còmput de sostre edificable

La superfície edificable màxima de 55.000 m2 pels esmentats habitatges es comptabilitzarà de la següent manera:

Suma de les superfícies tancades constitutives dels habitatges, amb exclusió dels passadissos de comunicació i accés als habitatges, planta d'aparcaments i àrees de 1º i 2º nivell que apareixen al costat dels passadissos de comunicació; tampoc es computaran els trasters adossats als passadissos del º al 7º nivell.

Sumarà així mateix la superfície entre elements d'habitatges i que amb una amplada de 6,50 metres, es reserven per les escales i ascensors inclinats d'accés als passadissos de comunicació i accés als habitatges. Computaran així mateix els vestíbuls interior i superior als esmentats passos així com les cambres per a màquines d'ascensor situades en la part superior. Sumaran també les caixes d'escala exemptes situades en la part superior dels terrenys per accedir-hi als habitatges del nivell 9º i 10º. Finalment, les caixes d'escala ascensors i passis, si són coberts i tancats, situats en els testers de les zones d'habitatges.

No computaran com a superfície edificada els porxos situats al llarg dels vials davant dels aparcaments privats i vestíbuls, els passos esglaonats d'ús públic i propietat privada situats entre habitatges, laterals a aquests i superiors, això com tampoc els porxos de la part superior dels habitatges.

La distribució de superfície de sostre edificat comptabilitzat segons les esmentades premisses i que figura en el plànol número 35, és únicament indicatiu i s'admet el reajustament necessari a conseqüència conseqüent de la redacció del projecte definitiu, sense sobrepassar els esmentats 55.000 m2.

Es defineix al costat de ponent del sector Est, al costat del pas esglaonat d'ús públic i propietat privada, un àrea comercial de 492 m2, que s'esglaona a la dreta, i té els seus accessos pels replans de l'esmentada escala; està situada dins de la zona inicialment assenyalada apte per a habitatges esglaonats, i la seva superfície comptabilitza dins del sostre dels 55.000 m2 en totes les seves superfícies tancades no excavades en la vessant.

Patis

Es projecten per a la llum i ventilació dels habitatges uns patis de llum d'un màxim de 3 alçades d'edificació, tancats i mixtes, que compleixen l'especificat per a ells en les normes del P.G.M. Aquests patis a més proporcionen llum i ventilació zenital als passadissos d'accés als habitatges.

S'admet per a la ventilació dels serveis sanitaris dels habitatges la utilització de xemeneies o conductes de ventilació, dotats o no de recolzament mecànic per al seu millor funcionament, i admesos per l'Institut Nacional de la Vivenda, i Ordenances Metropolitanes de l'Edificació.

Planta Baixa

Cada nivell d'habitatges de l'1 al 7 té la consideració de planta baixa. La planta d'aparcaments té la consideració de sòtan atès que es forma per l'excavació i adaptació a les vessants dels promontoris.

L'alçada màxima de la planta d'aparcaments serà de 2,75 mts i la màxima de 4,60 mts; en la resta de plantes l'alçada serà de 3,05 mts.

Planta Soterrani

Tindran la consideració de planta soterrani la d'aparcament situada a nivell dels carrers; els passadissos de comunicació, accés als habitatges i els trasters i àrees situades en 1º i 2º nivell al costat dels passadissos.

Alçades

S'estableix i admet la disposició esglaonada d'habitatges, segons s'especifica en l'estudi de detall, recolzats en les vessants i compost per:

- un nivell d'aparcaments a cota de carrer

- Sis nivells d'habitatges esglaonats (1º a 6º)

- Dos nivells pels habitatges dúplex ( 7º i 8º) o senzills

- Un nivell (9º) de planta superior o pis en relació a la rasant dels passos de vianants superiors

- Un nivell (10º) de planta pis sobre la anterior per a 9 habitatges en la zona Oest.

Zona de protecció de sistemes generals

Aquesta zona es regeix per allò que disposen les NN.UU del P.G.M

Normativa general

S'aplicarà, per allò especificat en les presents Ordenances les generals contingudes en les NN.UU del P.G.M, en el que sigui d'aplicació, respectant en tot cas el concepte dels habitatges esglaonats desenvolupat en aquest Pla especial i Estudi de detall, i grafiat, especialment, en els plànols relatius a l'estudi de detall.

Serà així mateix d'aplicació les Ordenances Municipals d'Edificació de Barcelona, respecte a l'esperit de l'ordenació projectada i Estudi de detall annex.

PG-120578 (05.075.038)