La riera de Vallvidrera

La conca de la riera de Vallvidrera, per la seva proximitat a Barcelona, és una conca que viu sota una forta pressió antròpica. Les diferents urbanitzacions de les Planes, la Floresta i la Rierada, els túnels de Vallvidrera, la protecció del Parc, l'ús del lleure... són uns condicionats que denoten un aspecte propi a aquesta riera.

El naixement actual de la riera és dins d'una gran canonada que es va construir paral·lelament a la construcció dels túnels de Vallvidrera. Així, amb un origen desconegut, es troba el primer afluent: la depuradora de les Planes. La baixa qualitat química d'aquests primers metres, marcarà irreversiblement l'estat ecològic de tota la riera que millorarà fins a una qualitat acceptable. Aquesta millora, però, no succeirà fins arribada a la zona de can Busquets on un bosc de ribera possibilita l'autodepuració amb l'absorció de nutrients, l'aport de producció primària i la creació d'hàbitat fluvial pel desenvolupament de la fauna.

Un cop la riera redueix la càrrega de contaminació orgànica inicial, apareix una estructurada xarxa tròfica amb espècies fluvials de grans depredadors com el barb cua-roig, la serp d'aigua o amfibis com la granota, el gripau o la salamandra. Malgrat aquesta nova estabilitat, uns nous factors impedeixen la correcta recuperació de l'ecosistema. Per un costat destacar la contaminació difusa que arriba dels petits nuclis urbans que travessa que, malgrat tenir una baixa incidència, es veuen agreujats en èpoques de sequera. La sequera, però, és l'últim gran problema de la riera ja que malgrat ser un riu temporal, les extraccions humanes tenen una forta incidència reduint el seu cabal fins al 0.

El pas per les zones agràries redueixen la qualitat del bosc de ribera malgrat que, en zones centrals del parc, gaudeix d'una protecció. La figura del parc de Collserola és important pel desenvolupament d'aquesta tipologia forestal i la seva connectivitat amb el bosc adjacent. Aquest fet millora de forma important, com ja s'ha comentat, la qualitat ecològica de la riera.

Per acabar, la riera arriba al seu tram final, a la seva plana al·luvial on l'espera un polígon industrial que abocarà les seves aigües residuals i exterminarà tot el bosc de ribera. La millora ecològica que ha aconseguit la riera després d'un origen en una depuradora, es destrueix pocs centenars de metres abans de perdre's aigües enllà del Llobregat

Cepa, octubre 2002[Associació Cerdanyola Via Verda] [Collserola]