Agressions a Collserola

Vessant de Barcelona


La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona consensuen la delimitació del futur Parc Natural de Collserola

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/EPRE.jsp?ComponentID=143758&SourcePageID=593#1

# El Parc de Collserola guanya prop de 51 hectàrees amb la nova delimitació

# La proposta defineix 8 Espais Periurbans de Regulació Especial (EPRE)

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, han explicat aquest migdia l'acord a què han arribat les dues administracions sobre els límits del futur Parc Natural de la Serra de Collserola en el terme municipal de Barcelona.

Per a més informació, consulteu el document adjunt:

http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/mah_premsa.notaPremsa.56.300108%201201702718149.pdf


Estudi Estratègic de la vessant barcelonina de la serra de Collserola (novembre 2003)

(encarregat per l'Ajuntament de Barcelona)

Pla estratègic de Collserola: reflexions des de l'ecologia. Ferran Rodà (160 KB).

Resum: pàgines 1, 2 i 3 (160 KB).

Article: pàgines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (780 KB).


Vall d'Hebron

Parc coixí

Els esmentats parc coixí són espais que defineixen com a Parc urbà de transició forestal entre el territori urbà i Collserola. Per aquestes peces s'han inventat una nova denominació 6f, (6 ho sn tots els parcs de la ciutat dependents de Parcs i Jardins i segons ells son peces integrants del Parc que estan urbanitzades amb criteris d'integració forestal, però que poden estar preparades per a ús urbà.

En el cas de la "Modificació del Pla general metropolità (PGM) Vall d'Hebron i entorn inmediat de Collserola, vessant de Barcelona", les peces que proposen variar-ne la seva denominació, segons el document del mateix títol, actualment són "27" i estan definides pel Pla especial d'ordenació i protecció del Medi Natural com a "zones naturals d'interès paisatgístic" i estan dins del territori PEIN i PEPCO.

No s'acaba d'entendre, per què es té la necessitat de disminuir-ne el grau de protecció. Afirmen que, l'enjardinament de la coberta de les Cotxeres, i la intenció de donar-li un ús molt massificat (zona de calentament per a ciclistes...) més la construcció del tanatori d'Horta, els fa precisar d'un coixí per esmorteir l'impacte. El document diu que serà una zona d'ús intensiu. Segons van vendre a les associaciones de veïns del sector, abans de l'inici de les obres, les Cotxeres tindrien un impacte mínim ja que serien cobertes amb el material (terres, vegetació... ) existent i l'aspecte no alteraria l'entorn. Ara resulta que necessitarem un coixí. Però quin millor coixí que el grau superior de protecció i per tant de suposada vigilància existent?

Proposem l'al·legació següent que es pot entrar per registre a l'Ajuntament de Barcelona, abans del 12 d'abril de 2003.

Al·legació a la modificación del PGM a la Vall d'Hebron i entorn inmediat a la vessant de Collserola

En/na

domiciliat a

amb document d'identitat núm

presenta en data de d'abril de 2003, a l'Ajuntament de Barcelona, dins del termini establert en el projecte en tràmit d'Exposició Pública, la següent :

Al·legació al canvi de denominació (segons la vostra proposta a exposició pública) de les peces que sent actualment:

Ambdós terrenys tenen en l'actualitat una protecció "27" que es veurà disminuïda en la proposta de modificació pels "6f" (art. 14 Normes i plànol P1) .

L'ús intensiu que es preveu per a l'entorn (3.1. Objectius i propostes sobre el sistema d'espais lliures), 7.4. Justificació quantitativa, no justifica ans al contrari, el canvi, ja que la protecció actual pot i ha de garantir l'ùs i controlar-ne l'abús, tal i com es ve fent en el conjunt de Collserola per part del Consorci creat a aquest efecte de conservació i protecció. El fet de que els terrenys dels esfèric siguin "6ª", tampoc no ho justifica. Per al cas del terreny en part fora d'àmbit de Collserola, la denominació 27 l'ha de protegir més i millor que la proposada 6f. Per tant com a ciutadà i usuari de la serra de Collserola, manifesto el meu total desacord en aquesta modificació.

Signatura


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]

[Alnus] [Associació Cerdanyola Via Verda] [Cepa]